Raad van toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken van de stichting. Ook staat zij het bestuur met raad en advies terzijde.

De taken van RvT en CvB zijn specifiek omschreven in de Statuten en het Bestuursreglement. In het Bestuursreglement wordt ook de verhouding geregeld tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft de volgende bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

  • Het benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur.
  • Het toetsen en goedkeuren van besluiten van het College van Bestuur met vergaande consequenties voor het (strategisch) beleid of voor het aangaan van aanmerkelijke financiële verplichtingen.
  • Het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening.
  • De Raad van Toezicht legt in het jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop het intern toezicht is uitgevoerd.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • Mevr. Brigitta Gadella (voorzitter)
 • Dhr. Wil Houtzager
 • Dhr. Frans Blommaert
 • Dhr. Niko Verbeek
 • Dhr. Rens van Rijn