GMR

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Op Stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een afvaardiging van alle medezeggenschapsraden van de scholen en bestaat uit ouders en personeel.

De reglementen en het medezeggenschapsstatuut zijn te downloaden van de site.

De GMR voert maandelijks overleg met het College van Bestuur (CvB). Het CvB doet voorstellen over het te voeren beleid en de GMR wordt gevraagd erop te reageren. De GMR heeft op verschillende onderwerpen verschillende rechten. Op basis van een lijst van tevoren opgestelde onderwerpen die ontleend zijn aan de Wet Medezeggenschap (WMS) stellen CvB en GMR maandelijks een agenda van te bespreken onderwerpen op. Een aantal daarvan is ieder jaar hetzelfde, zoals onder andere Begroting, Strategisch beleid, Schoolplan, Vakantieregeling. Daarnaast komen onderwerpen op de agenda die op dat moment aandacht behoeven.

 

De GMR wordt gevormd door:

Namens medewerkers:
Tim Koetsier – voorzitter
Jan de Heer
Nico Kuipers
Nathalie van Dijjk
secretariële ondersteuning: Marion Sijbesma (directiesecretaresse)

Namens ouders Rientjes:
Herm Potasse
Peter Faulhaber

Namens ouders Broklede:
Miriam Slikker
Marcel Kersting

Post voor de GMR kan gestuurd worden aan de voorzitter:
De heer Tim Koetsier, p/a RSG Broklede, Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen