GMR

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Op Stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een afvaardiging van alle medezeggenschapsraden van de scholen en bestaat uit ouders en personeel.

De reglementen zijn te downloaden van de site.

De GMR voert maandelijks overleg met het College van Bestuur (CvB). Het CvB doet voorstellen over het te voeren beleid en de GMR wordt gevraagd erop te reageren. De GMR heeft op verschillende onderwerpen verschillende rechten. Op basis van een lijst van tevoren opgestelde onderwerpen die ontleend zijn aan de Wet Medezeggenschap (WMS) stellen CvB en GMR maandelijks een agenda van te bespreken onderwerpen op. Een aantal daarvan is ieder jaar hetzelfde, zoals onder andere Begroting, Strategisch beleid, Schoolplan, Vakantieregeling. Daarnaast komen onderwerpen op de agenda die op dat moment aandacht behoeven.

 

De GMR 2023-2024 wordt gevormd door:

Medewerkers:
Robin Bakker – voorzitter
Marco van Doorn
Ouders:
Marcel Kersting
Elmar Zandee
Leerlingen:
2 vacatures

Post voor de GMR kan gestuurd worden aan de voorzitter:

De heer Robin Bakker, p/a RSG Broklede, Schepersweg 6A, 3621 JK Breukelen